Go to softnyx home

LEMON8GAMES KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Bir sorunuz veya rahatsızlığınız varsa lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin

KVKK

Lemon8games Yazılım Teknoloji Reklam Pazarlama Ltd. Şti (“Lemon8games”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve tüm veri kategorileri ile kişi gruplarına ait olmak üzere kişisel veri işleme faaliyeti hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU 

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Lemon8games tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusu ile irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres : İsmet Kaptan Mah. Şehit Nevres Bul. Deren Plaza No: 10 İç 

  Kapı No: 11 Konak/İZMİR

E-posta : contact@playlemon8.com

Veri Sorumlusu Temsilcisi : Yiğit SÜRGEÇ

MADDE 2: VERİ İŞLEYEN

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi KVKK m. 3’te “Veri İşleyen” olarak tanımlanmıştır.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu olan Limon8games tarafından işlenecek verileri veri işleyen sıfatıyla Limon Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi ("Limonhost") tarafından işlenecektir.

MADDE 3: İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMACI

Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, sipariş bilginiz, talep bilginiz, IP adresiniz, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, oyun ve web sitesine özgü şifreleriniz, tarafınızca belirlenen ve tarafınıza özgülenen, oyun profiline ilişkin görselleriniz, kullanıcı adınız aşağıda sıralanmış olup her bir veri kategorisi, karşısında belirtilen amaçlarla işlenmektedir: 

Adresi, telefon numarası, elektronik posta adresi (İletişim) - Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, Mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, 

 1. Ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet (Kimlik) - 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında düzenlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satım süreçlerinin yönetilmesi, hukuk işlerinin takibi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, hizmetin ifası, dijital oyunlara ilişkin getirilen standartlara uygunluğun sağlanması,
 2. Sipariş bilgisi, talep bilgisi (Müşteri İşlem) - Ürün hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 3. IP adresi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifreler (İşlem Güvenliği) - Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hizmetin ifası, bilişsel ortamın güvenliğinin temini, hizmetin ifası,
 4. Görseller (Görsel ve İşitsel Kayıtlar) - Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, hizmetin ifası,
 5. Kullanıcı adı (Diğer Bilgiler) – Hizmetin ifası.

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Mesafeli satış sözleşmesi bakımından alıcı, kullanıcı sözleşmesi bakımından ise kullanıcı konumda olan ve kişisel verileri işlenen ilgiliye (bundan böyle “kullanıcı” olarak anılacaktır), ait kişisel veriler Web sayfamız üzerinden dijital kanallarımızı kullanmanız ile otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebep; bu aydınlatma metninin Kimlik bilgileri için aşağıdadır:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

Müşteri işlem bilgileri için aşağıdadır: 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 

İşlem Güvenliği bilgileri için aşağıdadır: 

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar için aşağıdadır:

 • Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar için aşağıdadır:

 • Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

MADDE 5: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Bu aydınlatma metnine konu kişisel veriler ‘’Rakion’’ adlı dijital online oyunun lisans sahibi olan Neosonyx Co. Ltd. (‘’Lisans sahibi’’) (A-1207, 606, Seobusaet-gil, Geumcheon-gu Seoul, 08504, South Korea) tarafınca lisans kullanan sıfatına haiz veri sorumlusu Lemon8games tarafından lisans sözleşmesindeki yükümlülükleri gereğince Lisans sahibine anonimleştirilerek aktarılabilir.

Veri sorumlusu tarafından işlenen kişisel veriler sunucularda saklanarak korumanın sağlanması ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Limon Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi ("Limonhost") (Merkez Mahallesi Bağlar Cad. No:14 c2 Blok K-4 Ofis c13 Ofispark Kağıthane/İSTANBUL) tarafından işlenecektir.

 

MADDE 6: KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

Bu aydınlatma metninde yazılı kişisel verilerin veri kategorilerine göre saklama süreleri aşağıda listelenmiş olup süre sonunda kişisel veriler imha edilir.

 1. Aydınlatma metninde işlendiği belirtilen tüm kişisel veriler sözleşmenin sona ermesinden itibaren 10 yıl süreyle saklanır.

MADDE 7: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve işyerine başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme 
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

“Veri Sahibi Başvuru Formu”nu buradan kontrol edebilirsiniz.