Go to softnyx home

LEMON8GAMES KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Bir sorunuz veya rahatsızlığınız varsa lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

(Lütfen aşağıdaki kullanıcı sözleşmesini dikkatle okuyunuz. Lemon8Games, işbu sözleşmeyi kabul etmeniz halinde sunulan oyun içerik ve hizmetlerinden yararlanmanıza izin verir. Aşağıdaki “kabul ediyorum” butonuna tıklayarak ve/veya platform içerik ve hizmetlerinden herhangi birini kullanarak yahut erişim sağlayarak işbu kullanım şartlarını okuduğunuzu, anladığınızı ve işbu şartlara tabi olduğunuzu kabul etmiş olursunuz.)

 

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin tarafları şirket “Lemon8Games Yazılım Teknoloji Reklam Pazarlama Ltd. Şti.” ve “Kullanıcı” dır.  

1.2. Bu sözleşmede Kullanıcı ve Lemon8Games ayrı ayrı olarak ve tek başına “Kullanıcı” ve “Lemon8 Games” şeklinde; birlikte ise “Taraflar” olarak anılır ve adlandırılır.

1.3. “Lemon8Games”: Lemon8Games Yazılım Teknoloji Reklam Pazarlama Ltd. Şti. şirketini ifade eder.

1.4. “Kullanıcı”: Lemon8Games Sitesine üye olarak veya üye olmaksızın erişim sağlayarak, Lemon8Games Sitesinde sunulan herhangi bir ürün ve/veya hizmeti kısmen veya tamamen, geçici veya süreklilik arz eden bir şekilde kendi adına ve hesabına veya başka kişi veya kurumların nam ve/veya hesabına her surette edinen veya yararlanan tüm gerçek veya tüzel kişileri ifade etmek amacıyla kullanılır.

Kullanıcı sıfat, hak ve yükümlülükleri, yetkisiz erişim hali ayrık olmak üzere aşağıda tanzim edilen şartlara tabi olmak üzere değerlendirilir.

1.5. “Site”: ifadesinden Lemon8Games’e ait olan (www.playlemon8.com) internet sitesi anlaşılır.

 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. İşbu sözleşme (“Kullanıcı Sözleşmesi”) ile Lemon8Games tarafından sunulan oyunlar, uygulamalar, internet sitesi (www.playlemon8.com) ve sair başka hizmetlerin kullanma ve yararlanma izinlerinin verilmesinin şartları belirlenmektedir. Aşağıda sıralanan maddelerde nitelikleri belirtilen şekilde www.playlemon8.com sitesinden yayınlanan, yer verilen, Lemon8 Games ve Lemon8 Games Kullanıcı hesap Bilgileri kullanılarak erişim sağlanan Lemon8 Games‘ e ait olan veya sadece Site’ de erişim olanağı sunulan her nevi oyun ve dijital içeriklerin kullanım şartları belirlenmektedir.

Ayrıca yine her türlü veri ile Site’ de sunulan veya satışa konu edilen her nevi ürün ve/veya hizmetin tabi olduğu kullanım koşulları ile Kullanıcı ile Sitenin yayıncısı olan Lemon8Games Yazılım Teknoloji Reklam Pazarlama Limited Şirketi arasında Sitenin kullanılmasından veya içeriklerinden doğrudan veya dolaylı herhangi bir şekilde yararlanılmasının tabi olduğu sözleşmesel kullanım şartlarının belirlenmesi ve düzenlenmektedir.

Lemon8 Games sitesi sadece eğlence amacıyla kullanılabilir. Sitenin ticari amaçlarla, gelir elde etmek maksadıyla veya diğer benzer bir hedefe matuf şekilde kullanımı mümkün değildir. Kullanıcı Lemon8 Games hizmet ve içeriklerini sadece ticari olmayan şekilde ve kişisel kullanımın için kullanabileceğini kabul eder.

2.2. Lemon8Games, işbu sözleşmenin içerdiği şartları sitenin içeriğindeki değişiklikler, sunulan ürün veya hizmetlerde oluşan güncelleme, yeni ürün veya hizmet sunumu yahut buna benzer sebeplerle kısmen veya tamamen güncelleme ve değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. 

Şirket, kendi karar yetkisi dâhilinde tüm ürün ve hizmetleri üzerinden bu sözleşmenin içerdiği şartları ve yine Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesini değiştirebilir, tadil edebilir, güncelleyebilir. İşbu değişiklikler Site ve Uygulamalar üzerinden yayınlanır ve yayınlandığı tarihten itibaren geçerlilik kazanacaktır. Kullanıcılar herhangi bir olası düzeltme ve revizyon durumunda bilgilendirilmek için Site ve Uygulamalardaki sözleşme ile diğer bağlantılı kural ve düzenlemeleri belirli aralıklarla gözden geçirmeyi kabul etmiş olurlar. 

Yapılan herhangi bir değişikliğin geçerlilik kazandığı tarihten sonra oyunları veya diğer bağlantılı içerik ve hizmetlerin kullanılması, kullanıcıların tüm değişiklikleri kabul ettiği anlamına gelir. Değiştirilmiş şartlar ve koşulları kabul etmek istemeyen kullanıcılar hesaplarını kapatmak noktasında serbest irade sahibidir.

2.3. Kullanıcı, Lemon8Games’in bu bende konu şekilde yaptığı değişiklikleri veya güncellemeleri; Lemon8 Games tarafından kendisine doğrudan bilgilendirmede bulunulmuş olması veya değişikliklerin yahut güncellemelerin vukuundan sonraki bir tarihte Siteye erişim sağlaması veya buradaki herhangi bir içerikten doğrudan veya dolaylı şekilde yararlanmış olması halinde haberdar edilmediğini yahut mezkur değişikliklerin kendisine tatbikinin mümkün olmadığını / olmayacağını iddia, talep veya beyan edemez.

 

3. YETKİSİZ ERİŞİM YASAĞI

3.1. Kullanıcının, Lemon8Games Sitesindeki Kullanıcı hesabının erişim bilgilerini veya diğer yetkilerini her ne suretle olursa olsun üçüncü bir kişiye geçici veya kalıcı bir şekilde kullandırma hakkı bulunmamaktadır.

Buna aykırı kullanımların söz konusu olması halinde kendisine Kullanıcı hesabı kullandırılan kişi veya kişiler Lemon8 Games tarafından tespit edilebilir ve bu durumda ilgili hesap kalıcı veya sürekli şekilde askıya alınarak kullanım sonlandırılabilir.

3.2. Kullanıcı dışındaki diğer kişilere hesap kullandırma eylemlerinin sonuçlarından hesap sahibi tek başına sorumludur. Böyle bir durumda başkasının Kullanıcı hesabını her ne suretle olursa olsun kısmen veya tamamen, geçici veya devamlı suretle kullanma eyleminde bulunan kişiler buna istinaden Lemon8 Games’e karşı herhangi bir hak veya talep ileri süremez. 

Bu Sözleşmenin şartlarına bağlı olarak sağlanan hizmet, sadece kullanıcının kişisel kullanımı için olup hizmetlerin kullanımı için münhasır olmayan, geri alınabilir, devredilemez lisansa tabidir. 

Kullanıcılar yazılımı veya hizmeti alt lisans olarak veremez, kiralayamaz, ödünç veremez ya da herhangi bir şekilde devredemez. Ek olarak değiştiremez, uyarlayamaz, ters mühendislik (reverse engineer) yapamaz, yazılımdan kaynak kodu elde edemez veya yazılımı ya da hizmeti bu sözleşmede açıkça hüküm bulunan haller haricinde kullanamaz.

3.3. Yetkisiz erişim ve kullanımlar hukuka aykırı addedildikleri ölçüde yetkili resmi merciler nezdinde yasal yaptırımlara tabi tutulabilir. 

3.4. Kullanıcı bir yukarıda konu mezkur yasal yaptırım riskini bildiğini ve sonuçlarını hesabını kullandırdığı kişiler ile birlikte müteselsilen üstelendiğini kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı hesaplarını yetkisiz kullanan kişiler, bu sözleşme kapsamında hesap sahipleri ile birlikte veya münferiden Lemon8 Games’e karşı sorumludur fakat bu kimselerin bu sözleşmenin tarafı olduklarını iddia veya talep etmeleri mümkün değildir.

3.5. Yetkisiz erişim ve yetkisiz şekilde başkasına ait hesap kullanımı, kullanımı gerçekleştirene bu sözleşme anlamında “Kullanıcı”ya tanınan hakları ve sıfatı sağlamaz. Aksine mezkur eylemleri icra edenler, Lemon8 Games’e karşı bu sözleşmenin Kullanıcıya yüklediği yükümlülüklere tabi tutulacaklarını Kullanıcı ile birlikte kabul ve taahhüt etmiş addedilir.

3.6. İşbu Sözleşme tarafların arasında hiçbir suretle herhangi bir işbirliği ilişkisi, herhangi bir ortaklık ilişkisi veya başka her ne ad altında olursa olsun Lemon8 Games’den Kullanıcıya herhangi bir hak devri sonucu doğuran hukuki muamele olarak vasıflandırılamaz.

3.7. Yetkisiz erişim nedeniyle yukarıda belirtilen durumlar ve sair hukuka aykırı fiiller dolayısıyla Lemon8Games’ in uğradığı her türlü zarardan, kullanıcı ve yetkisiz kişi/ kurumlar bizzat ve müteselsilen sorumlu olup, Lemon8Games’ in her türlü tazminat hakkı saklıdır.

 

4. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE YÜRÜRLÜĞÜ

4.1. İşbu Sözleşme ile kullanıcının Lemon8 Games Sitesine üye olarak veya üye olmaksızın, sitede veya site üzerinden erişim sağladığı herhangi bir Lemon8 Games içeriğine hesap bilgisi oluşturarak veya oluşturmaksızın, işlem, ziyaret, üyelik vb. sürelerine bakılmaksızın erişim sağladığı andan itibaren hukuken tarafları bağlayıcı şekilde kurulmuş ve bu andan itibaren kullanıcı tarafından okunmuş, anlaşılmış ve onaylanmış addedilerek yürürlük kazanmış olur.

4.2. Sözleşme, kurulduktan sonra kullanıcının siteye erişim sağlayarak içeriklerinden her ne şekilde olursa olsun istifade ettiği süre boyunca hukuken bağlayıcı şekilde yürürlükte kalır.

4.3. Kullanıcı, sözleşmenin yürürlüğünü sona erdirmek istemesi halinde var ise kullanıcı hesabını kapattıktan sonra durumu Lemon8Games’ e yazılı şekilde bildirerek ve bu andan itibaren Siteye hiçbir suretle erişim sağlamamak şartıyla talep edebilir. 

Lemon8Games, kullanıcının sözleşme koşullarına kısmen veya tamamen aykırı şekilde bir eylem veya işleminin tespiti halinde, kullanıcının hesap veya hesaplarını geçici veya kalıcı süreyle askıya alabileceği gibi sözleşmeyi hiçbir ödeme mükellefiyeti oluşmaksızın derhal ve bildirimsiz şekilde sonlandırabilir. Bu sonlandırma işlemi sonrası Lemon8Games tarafından uğranabilecek her türlü zarardan kullanıcı sorumludur.

4.4. Lemon8 Games, sitesinde kullanılan teknolojiler, sunulacak olan yenilik ve iyileştirmeler, yeni ürün ve içerikler, mevzuat değişikliklerinin zorunlu kıldığı yükümlülükler, güncellemeler, mevcut ürün, hizmet ve içeriklerde yapılacak kısmi ve bütünsel değişiklikler gibi sebeplerle oluşabilecek ihtiyaçların sonucunda zaman ve kısım sınırlandırması bulunmaksızın, kısmi veya bütünsel değişiklikler, tadiller, ekler, güncellemeler yapma hak ve yetkisine haizdir.

 

5. FİKRİ MÜLKİYET

5.1. Her türlü oyun, içerik ve hizmet ile www.playlemon8.com sitesinden sunulan her nevi hizmet ve içerik bizzat ve tek başına Lemon8Games Yazılım Teknoloji Reklam Pazarlama Limited Şirketine aittir.

5.2. Metin, grafik, kullanıcı ara yüzleri, görsel ara yüzler, yazılım, kaynak kodu, API, fotoğraflar, sesler, müzik, videolar, etkileşimli özellikler, ticari markalar, logolar ve bunların düzenlemeleri dâhil olmak üzere tüm platformlar, oyunlar ve Lemon8Games hesaplarının içeriği ve/veya hizmetler Lemon8Games’ e aittir ve koruması altındadır. Yürürlükteki fikri ve sınai mülkiyet yasaları ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuat tarafından korunmaktadır.

Kullanıcı içeriği herhangi bir amaç için kopyalamamayı, değiştirmemeyi, ödünç vermemeyi, satmamayı, kiralamamayı, lisanslamamayı, indirmemeyi, işlememeyi, çoğaltmamayı, dağıtmamayı, iletmemeyi, yayınlamamayı, görüntülememeyi, türevi işler oluşturmamayı veya bu içerikten herhangi bir amaç için yararlanmamayı kabul eder.

5.3. Kullanıcı tarafından usulüne uygun şekilde edinimi gerçekleştirilen içerik, Lemon8Games tarafından belirlenen şekil ve kurallar çerçevesinde kullanılabilir ancak bu içerikler üzerinde mülkiyet hakkı vermez. Bu hususta 5846 sayılı kanun genel hükümleri geçerlidir.

İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmü veya herhangi bir Lemon8Games ürününün satın alınması kullanıcıya herhangi bir içeriğin mülkiyetini kazandırmaz veya içerik üzerinde başka bir hak veya lisans vermez. Lemon8 Games üzerinden edinimini gerçekleştirilen her nevi içerik, ürün veya hizmet kullanıcıya içerdiği içeriği yalnızca kişisel kullanım ve iyi niyet sınırları dâhilinde kullanımına izin verir. Kullanıcı bu durumu kabul ettiğini beyan eder.

Kullanıcının site üzerinden erişim veya edinim sağladığı yahut kullandığı her nevi içerik Lemon8Games’ in münhasır fikri mülkiyetindedir. Her nevi içeriğin kullanım süreleri, geçerlilik süreleri ve kullanımının sonlandırılmasına ilişkin karar verme hak ve yetkisi Lemon8Games’ e aittir.

5.4. Kullanıcının, Lemon8 Games Sitesinden edindiği ürün, hizmet veya içeriklerin tamamı ilgili varlığın özelliklerine, tabi olduğu kullanım şartlarına, Lemon8 Games tarafından belirlenecek olan ilkelere ve yasal düzenlemelere uygun şekilde kullanılmak zorundadır. Buna aykırı kullanımların Lemon8 Games tarafından tespit edilmesi, sonlandırılması, aykırı kullanımı gerçekleştirenlerin haklarında yasal düzenlemelerin gerektirdiği ölçü ve usullere tabi işlemlerin yapılması mümkündür.

5.5. Kullanıcının, Lemon8 Games Sitesinden edindiği her nevi içeriğin kullanım hakkı, ilgili içeriğin kullanım şartlarına tabi şekilde münhasıran edinimi gerçekleştiren Kullanıcıya aittir. Kullanıcının bu bende konu şekilde edindiği içerikleri ticarete konu etmesi, gelir elde etme amacıyla kullanması, üçüncü kişilere kullandırması hallerinde Lemon8 Games’e karşı ilgili içerikten ötürü herhangi bir talepte bulunması mümkün değildir.

5.6. Kullanıcı, Lemon8 Games Sitesinden edindiği her nevi içerikten sadece ilgili içeriğin sunulma ve edinilme amacıyla istifade eder. Kullanıcının, bu bende konu şekilde edindiği içerikleri işlemesi, değiştirmesi, ayrıştırması, çoğaltması, kopyalaması ve benzeri şekillerde edinim amacı dışında istifade maksadına yönelik işlemlere tabi tutması bu Sözleşme’ye aykırılık olarak kabul edilir. Kullanıcı, mezkur eylemlerde bulunması halinde bu eylemlerin hukuka aykırı olarak değerlendirileceği ve ilgililer hakkında yasal inceleme, takip, soruşturma ve diğer işlem süreçlerinin tatbik edilebileceğini bilir ve kabul eder.

5.7. Bazı içerik veya ürünler sadece belirli bir süre için sunulabilir. Bu nedenle kullanıcı bu sürenin sona ermesinden sonra herhangi bir şekilde bu içeriği kullanmamayı, sürdürmemeyi, erişmemeyi, kopyalamamayı, dağıtmamayı, paylaşmamayı, ifşa etmemeyi veya üçüncü şahıslar için erişir kılmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu sebeple içerik veya ürün, süresi geçtikten sonra Lemon8Games web siteleri, haberleri, yayınları, raporları veya oyunlarında veya hesaplarında kalsa bile, bu eylemlerden münhasıran sorumlu olduğunu kullanıcı kabul eder.

 

6. ERİŞİM SAĞLANAN DİĞER İÇERİKLERİN MÜLKİYETİ

6.1. Lemon8 Games sitesinden üçüncü kişi veya kurumlara ait reklamlar dâhil her nevi dijital ortam, web sitesi, ürün veya içeriklere erişim sağlanabilir. Siteden herhangi bir tür üçüncü kişi içeriğine erişim sağlanabileceğini süre ve konu sınırlaması olmaksızın Lemon8Games tek başına belirleme hak ve yetkisini haizdir. Kullanıcı, siteden kendisine veya üçüncü kişilere ait içeriklere harici veya dâhili şekilde erişim sağlanmasına yahut bunların site üzerinden veya kullanıcı hesaplarından yayınlanmasına yönelik eylem veya işlemlerde bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.

6.2. Lemon8Games sitesinden erişim sağlanan reklamlar dâhil üçüncü kişi içeriklerinin Site içinden veya site dışından erişime, yönlendirmeye veya başka usullere tabi şekilde erişilebilir kılınması gibi tüm yöntem ve usuller bu bent kapsamında değerlendirilerek bu hususların tümüne dair tasarrufta bulunma yetkisi tek başına Lemon8Games’e aittir. 

Ancak reklamlar dâhil her nevi üçüncü kişi içeriğinden kaynaklanan sorumluluk, bunların tabi oldukları kullanım koşulları ve kullanım yahut erişimin yol açtığı her nevi sonuç sadece sahiplerinin sorumluluğundadır.

6.3. Lemon8Games sitesinden erişim olanağı tanınan üçüncü kişi veya kurumlara ait içerik ve diğer fikri yahut öteki mülkiyet hakkına konu unsurların, içeriklerin veya yayınların kullanımından kaynaklanan mükellefiyet ve mülkiyet sahiplerine aittir.

6.4. Lemon8Games sitesinden erişim sağlanan üçüncü kişilere ait tüm içeriklere erişim sağlamak kullanıcının tasarrufuna tabidir. Bu nevi erişim sağlanan üçüncü kişi içeriklerinin tabi olduğu kullanım koşulları ilgililerince belirlenir. Lemon8Games, sitesinden erişim sağlanan üçüncü kişilere ait tüm içeriklerin tabi olduğu kullanım koşullarına dair tasarruf ehliyetini haiz olmadığı gibi bu koşullara ilişkin veya bunlardan kaynaklanan hiçbir zarar, talep veya uyuşmazlık Lemon8Games’e karşı ileri sürülemez.

6.5. Kullanıcının Lemon8Games sitesinden erişim sağlanan üçüncü kişilere ait tüm içeriklere yönelik hukuka aykırı veya ne şekilde olursa olsun zarara ve ihtilafa yol açan tüm eylemleri nedeniyle Lemon8Games’in zarar görmesi halinde kullanıcı aleyhine rücu hakları saklıdır.

 

7. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN SORUMLULUĞU

7.1. Lemon8Games sitesi üzerinden kullanıcı tarafından her ne suretle olursa olsun erişim sağlanan reklamlar dâhil üçüncü kişi veya kurumlara ait olan içerik ve yayınlardan ötürü Lemon8Games’e karşı kullanıcı tarafından doğrudan, dolaylı, tek başına ve hak sahipleri ile birlikte herhangi bir şekilde talep veya dava yöneltilemez, sorumluluk tevcih edilemez. 

Kullanıcı, Lemon8Games portalından her ne suretle olursa olsun erişim sağladığı reklamlar dâhil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın 3. kişi veya kurumlara ait içerik ve yayınlardan kaynaklanan hiçbir hukuki sorumluluğunun Lemon8Games’e ait olmadığını bildiğini kabul ve taahhüt eder.

7.2. Kullanıcı Lemon8Games Sitesinden sunulan fikri mülkiyet, marka, tasarım ve diğer yasal düzenlemelerince korunan ve genel olarak fikri ve sınai hakları Lemon8Games’ e ait olan hizmet, oyun, içerik ve diğer servisleri herhangi bir surette kullandıklarında bu sözleşmeyi kabul ederek burada yer alan yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmiş ve bunlara uymayı taahhüt etmiş sayılacaklardır.

7.3. Bu sözleşmeye konu hükümleri veya siteyi yahut site içeriklerinin kullanım usullerini kabul etmeme iradesini haiz olan kullanıcının Lemon8Games sitesinden ayrılması ve bu sitede sunulan hizmetlerden veya ürünlerden istifade etmemesi ve bu yönde bir girişim yahut talepte bulunmaması gerekmektedir. Aksi durumda kullanıcının bu sözleşmeye konu hükümleri kabul ettiği kabul ve tatbik olunur.

7.4. Lemon8 Games sitesinin ilgili kısım ve bölümlerinden kullanıcının içerik oluşturup yayınlayabildiği forum, profil, blog, haber veya benzer içerik girişlerinin yapılmasından münhasıran ilgili içeriği oluşturan ve yayınlayan kişi veya kişiler tek başlarına ve tamamından sorumlu olup bu nevi içeriklerden ötürü Lemon8Games’e sorumluluk tevcih edilemez.

 

8. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR

8.1. Lemon8Games tarafından site içeriklerinin kullanıcılara arzında kullanılan markalar ve diğer işaretler yetkili bölgesel veya uluslararası resmi makamlar nezdinde tescil edilerek veya ayırt edici karakterleri ile kullanılmak suretiyle yahut kullanımla ayırt edicilik kazanmış şekilde Lemon8Games’in münhasır mülkiyetindedir.

8.2. İşbu Sözleşme kullanıcıya ve/veya diğer üçüncü kişilere Lemon8Games’in münhasır mülkiyetinde olan unsur ve işaretler üzerinde herhangi bir kısmi veya bütünsel hak sahipliği kazandırmaz, anılan hakların üzerinde sadece ilgili içerikle ilgili sınırlı kullanım hakkı tanır.

8.3. Kullanıcı, Lemon8Games sitesinden sunulan her nevi oyun, içerik, materyal, doküman, bilgi, grafik, tasarım, ürün, oyun içi hesaplar, oyun içi ürünler, e-mail hizmetleri, yazılım, güncelleme ve diğer benzer servislerin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve sair mevzuat ile korunmakta olduğunu bilir ve kabul eder.

Bu maddede sayılan maddi ve gayrı maddi her nevi unsurların, varlıkların ve/veya süjelerin tamamının, bu sözleşmede sayılan istisnalar hariç olmak üzere, bizatihi ve münhasıran Lemon8Games’in mülkiyetinde olduğu hakkında bilgilendirilmiş olarak buna aykırı eylem ve işlemlerde bulunmayacağını kabul eder.

8.4. Lemon8Games’in oyun hizmetleri kapsamında sunduğu tüm hizmetleri kısmen veya tamamen geçici veya kalıcı bir şekilde durdurma, değiştirme veya sürdürmeme hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı, Lemon8Games’in bu bende konu şekilde site içerik ve hizmetlerinin sunumunu geçici veya kalıcı şekilde durdurması veya sonlandırması hallerine istinaden Lemon8Games’e karşı herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.

8.5. Lemon8Games bu sitede sunulan hizmet veya içeriklerin sabit veya kesintisizliğini taahhüt etmemektedir. Bu durum Lemon8Games’in içerik veya hizmetlere dair işaretlerin veya markaların üzerindeki hak sahipliğini kısmen veya tamamen ortadan kaldıran bir husus olarak değerlendirilemez.

8.6. Lemon8Games Sitesindeki veya site üzerinden erişim sağlanan her nevi oyun, yayın, içerik ve diğer unsurların bir kısmında veya tamamında geçici veya sürekli değişikliklerin yapılması durumunda Kullanıcıların Lemon8Games’e karşı herhangi bir talep ve/veya her ne ad altında olursa bir tazminat talep hakkı bulunmayacaktır.

8.7. Kullanıcı, bu maddede sayılan varlıkların ve bunlara ilişkin tasarrufta bulunma hak ve ehliyetinin tamamının Lemon8Games’in tek başına mülkiyetinde olduğunu bilir ve kabul eder.

8.8. Lemon8Games tarafından sunulan oyun ve/veya bunlarla doğrudan veya dolaylı bağlantılı diğer her nevi servis hizmetlerini kullanan, bunlardan istifade eden veya bunlara erişmeye çalışanlar kişisel her nevi girişim ve sorumluluklarının işbu bildirim ile farkında sayılacaklardır.

8.9. Kullanıcı, Sözleşmenin yanı sıra bu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan Lemon8 Games Gizlilik İlkelerini de kabul ettiklerini beyan eder. Böylece, Kullanıcı Lemon8 Games içerik veya hizmetlerinden istifade ettikleri sırada ilgili yasalara uymayı taahhüt eder; bu noktada yasalara aykırı tüm eylem ve işlemlerinden sadece kendilerinin sorumlu olacağını taahhüt eder; anılan sebeplerle hiçbir surette Lemon8Games’a rücu etme haklarının veya husumet tevcih etmelerinin bulunmayacağını kabul ederler.

8.10. Kullanıcı, Lemon8Games hizmet ve içeriklerini ihlal etmemeyi, boşluklardan yararlanmamayı, tersine mühendislik yapmamayı, kaynak koda çevirmemeyi, tersine çevirmemeyi ya da sair bir biçimde tahrif etmemeyi ya da bu konularda bir başkasını teşvik ve başkalarına yardım etmemeyi kabul eder.

 

9. ERİŞİM VE SINIRLANDIRILMASI

9.1. Lemon8Games sitesinin hizmet veya içeriklerinin Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme şartlarına aykırı kullanılması halinde Lemon8Games kullanıcının site hizmet ve içeriklerine erişimini web Sitesi üzerinden geçici veya kalıcı olarak sonlandırma hakkını haizdir.

9.2. Lemon8Games’in 8,4’deki şekilde bir tasarrufta bulunması halinde kullanıcının bu işleme mukabil itiraz hakkı bulunmamaktadır. Böyle bir durumda Lemon8Games üzerinden sunulan her nevi hizmet sırasında kullanıcının zilyetliğine giren lisanslar dâhil her nevi materyalin kullanıcı tarafından imha edilmesi yükümlülüğü kullanıcıya aittir.

9.3. Kullanıcı Lemon8Games hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla kendilerine verilen şifreleri, kullanıcı isimlerini veya herhangi bir başka hakkı diğer kişilere devredemez, kullandıramaz, bunları ivazlı veya ivazsız ticarete konu edemez. Aksi yöndeki eylem ve/veya işlemlerinin sonuçları ile ilgili olarak Lemon8Games aleyhine veya Lemon8Games’e karşı herhangi bir talepte bulunamaz.

9.4. Kullanıcı, Lemon8Games sitesinde sunulan içeriklere erişim sağlamak amacıyla kullandıkları hesap bilgilerinin ve hesaplar dâhilinde oluşturulan sanal eşyanın, hesap bakiyesinin, hesap karakterinin ve diğer hesap özelliklerinin ticari yahut maddi bir değerinin bulunmadığını bilir ve kabul ederler. Bu bentte sayılan tüm varlıklar kullanıcıya Sitenin amacı olan eğlence maksadıyla sunulur. Ticari kullanım gayesi içermez. Bahis, kumar vb yasa dışı amaçlarla kullanılamaz.

9.5. Kullanıcı, Lemon8Games Sitesinde sunulan içeriklerin ve özellikle oyunların ve bunlarla bağlantılı her nevi hizmetlerin sonucu talih veya tesadüfe bağlı bir nitelik taşımadığını bilir ve kabul eder.

9.6. Kullanıcı, Lemon8Games sitesinde sunulan hizmet ve içeriklerin her birini tabi olduğu kullanım şart ve koşullarına uygun şekilde edineceğini taahhüt eder. Buna aykırı her nevi üçüncü taraf araç, program, yazılım veya unsurlarını kullanmamayı, site İçeriğine ilişkin “hack”, “hile”, “bot”, “hile dosyası”, “mod” ve veya otomasyon programları dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, içerikle veya içeriğin yazılım unsurlarından herhangi bir kısmıyla veya tamamıyla herhangi bir şekilde etkileşime giren yetkisiz üçüncü taraf programlarının veya yazılım ve Lemon8Games’in arasındaki herhangi bir iletişimi engelleyen, taklit eden veya yönünü değiştiren veya içerik hakkındaki bilgileri kaydetmek için İçerik tarafından kullanılan bellek alanlarını okuyarak içerik hakkında bilgi toplayan üçüncü taraf programlarını kullanmayacağını, aksi durumda Lemon8Games tarafından yaptırımlara tabi tutulabileceğini ve söz konusu eylem hukuka aykırı olduğu için hakkında yasal işlem başlatılabileceğini bildiğini kabul eder.

9.7. Lemon8Games Sitesi üzerinden oynanan veya indirilen her nevi uygulama, içerik veya kod yahut diğer unsur veya veriler Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku ve ilgili yasalar ile uluslararası sözleşmeler kapsamında ve burada anılan kullanım koşullarına tabi olarak kullanılacaktır. Buna aykırı her nevi kullanımın, sayılan düzenlemeler kapsamında cezai ve hukuki takibata konu edilebileceğini Kullanıcı bilir ve kabul eder.

9.8. Lemon8Games, kullanıcı tarafından en son giriş tarihi itibariyle 6 aylık süre zarfında aralıksız şekilde erişim sağlanmayan, bu sebeple pasif konumda bulunan kullanıcı hesaplarını geçici veya kalıcı şekilde askıya alma ve/veya kalıcı şekilde kapatma hak ve yetkisini haizdir.

 

10. KULLANICI BAĞLANTI VE DONANIMI

10.1. Lemon8Games Sitesi tarafından sunulan içerik veya hizmetlerden istifade edilmesi amacıyla kullanıcı ve üyelerin gerekli bağlantı altyapı ve diğer donanıma sahip olması gerekir. Erişim ve bağlantı için gerekli donanım ve bağlantı alt yapısına sahip olunması ve buna ilişkin gerekliliklerin temini Kullanıcının yükümlülüğündedir. Bu hususta Lemon8Games’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

10.2. Internet bağlantısı ile ilgili olarak servis sağlayıcılardan, altyapıdan veya Kullanıcıdan kaynaklanan her nevi aksaklık sadece kullanıcının sorumluluğunda olup yine Lemon8Games’e sorumluluk ithaf edilemez.

10.3. Lemon8Games tarafından sunulan hizmetlerden yararlanılması halinde, hizmetten yararlanma zamanı ve sıklığı Lemon8Games tarafından mevcut kullanıcı sayısı, süresi ve diğer verilere göre serbestçe tayin edilecektir.

10.4. Kullanıcının, Lemon8Games hizmet ve içeriklerinden yararlanırken kullandığı hesaplarının güvenliğinin temini için Lemon8Games tarafından mümkün olan en yüksek teknolojik tedbirlerden istifade edilecektir.

10.5. Kullanıcı, hesaplarının güvenliğini sağlama mükellefiyetlerinden ilk derecede ve doğrudan sorumlu olduğunu; aksi şekilde ortaya çıkan hesap güvenliği problemlerinde Lemon8Games’e karşı herhangi bir talep hakkı bulunmayacağını kabulü ve taahhüt eder.

10.6. Lemon8Games içerik ve servislerinin kullanımı, bunlar için gerekli ve uyumlu cihazları, internet erişimini ve ücretli olabilecek belli yazılımları gerekli kılabileceği gibi bu sayılanların belirli aralıklarla güncellenmesini ve/veya güncelleme durumunda sayılanların performansını etkileyebilir. Bu gibi sebep ve haller Lemon8Games’e karşı herhangi bir talepte bulunulması maksadıyla dayanak olarak değerlendirilemez. 

 

11. SORUMSUZLUK

11.1. Lemon8Games oyunlarının ve bunlarla bağlantılı hizmetlerin sunulması sırasında ortaya çıkabilecek teknik sebeplerin etkisi ile oyun hesaplarının ve/veya bu hesaplardaki herhangi bir unsurun geçici veya kalıcı şekilde kaybolması yahut kullanılmaz duruma gelmesi halinde söz konusu durum ve sonuçtan Lemon8Games sorumlu tutulamaz.

11.2. Lemon8Games tarafından sunulan içerik ve hizmetlerden istifade edildiği sırada; reklam, haksız rekabet, terör, cumhuriyet, devlet, din, ırkçılık, uyuşturucu, politikacılar, diğer tüzel kişiler hakkında yazışmalar, pornografik içerik, argo kelimelerin kullanımı veya diğer oyuncuları tacize yönelik davranışlar içeren yahut Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret teşkil eden kullanımlar yasak ve işbu sözleşme kurallarına aykırıdır. 

Kullanıcı, Lemon8Games hizmet ve içeriklerini; hukuka aykırı, rahatsız edici, tehditkâr, zararlı, haksız fiil anlamına gelen, hakaret edici, iftira edici, suistimal edici, şiddet içeren, müstehcen, kaba, başkalarının özel hayatına müdahale eden, nefret içerikli, ırksal ya da etnik kimlikleri küçük düşürücü ya da diğer biçimlerde sakıncalı içeriklerin aktarılması, yüklenmesi, postalanması, e-posta ile gönderilmesi, iletilmesi, depolanması ya da başka biçimde erişime sunulması amaç ve şekillerinde kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.

11.3. Kullanıcı aykırı kullanım durumlarında Lemon8Games tarafından geçici veya kalıcı bir süre ile ilgili hizmet veya içeriklere erişimden mahrum bırakılabilir. Varsa bu neviden kullanıcının yarattığı ilgili içerikleri Lemon8Games tarafından talep halinde resmi makam ve merciler ile paylaşılabilir.

11.4. Lemon8Games söz konusu yasalara aykırı içeriklerin ilgili hesaplardan veya site içeriklerinden çıkarılması için ancak teknik imkânlarının elverdiği ölçüde sorumlu olup bu yöndeki uygulamalarından dolayı ilgili hesap sahibine karşı sorumsuzdur. Aynı sebeplerle kullanıcı bilgileri savcılık makamlarına ve emniyet birimlerinde usulüne uygun başvurulara istinaden paylaşılabilir.

11.5. Kullanıcının, bulunduğu ülke veya bölge bazında yürürlükte olan yasalar uyarınca bu hizmet ve içeriklerden yararlanmaktan, tarih bakımından hangi andan itibaren olduğu fark etmeksizin, menedilmiş olması durumunda sonuçlarından Lemon8Games sorumlu tutulamaz.

11.6. Lemon8Games sitesi üzerinden kullanıcıların erişimine sunulan bazı içerik ve oyunlar, bu durum ayrıca belirtilerek, yayın ve lisans hakları Lemon8Games’e ait olmadan sadece site üzerinden erişim olanağı sağlanarak yayınlanabilen içerikler olduklarından, bunlara dair hesap sahipliği, erişim yetkileri, resmi makam ve mercilerin bilgi talepleri ancak ve sadece oyun veya içeriğin yayıncısının sorumluluğunda olup bu hususlardan dolayı Lemon8Games’in uhdesinde bir bilgi veya veri tutulması söz konusu değildir.

Bu bende konu oyun ve içeriklerden dolayı kullanıcılarının Lemon8Games’e karşı herhangi bir talep hakkı veya buna dayanak ilişkisi bulunmadığı gibi resmi makam ve mercilerin bu içerik ve oyunlara dair bilgi taleplerinin de Lemon8Games’e yöneltilmesi veya Lemon8Games tarafından cevaplandırılması mümkün değildir.

 

12. HESAP KULLANIMINDA GİZLİLİK

12.1. Kullanıcı, Lemon8Games hizmet ve içeriklerinden yararlanmak amacıyla sahibi olduğu hesaba erişim yetkilerini sağlayan bilgileri herhangi bir üçüncü kişi veya kurumla paylaşmama ve gizli tutma mükellefiyetinin tek başınıza sorumlusu olduğunu kabul eder; herhangi bir güvenlik ihlalini derhal Lemon8Games’e bildirmeyi taahhüt eder.

12.2. Lemon8Games, Kullanıcı hesabının yetkisiz kullanımından doğan zararlardan sorumlu değildir. Kullanıcı hesap erişim bilgilerini özenle kullanıp koruyacağını kabul eder. Kullanıcı hesabının yetkisiz kullanımından 3. Kişilerin ve Lemon8Games’ in uğradığı zararlardan sorumludur.

12.3. Kullanıcı Lemon8Games Sitesinde hesap açarken, herhangi bir şekilde kayıt yaparken ve içerik ve hizmetleri kullanırken doğru ve eksiksiz bilgi vermeyi; kayıt bilgilerini doğru ve eksiksiz tutmak için bunları güncellemeyi kabul eder.

12.4. Kullanıcı, Lemon8Games’in, Kullanıcı hesaplarını işletmek için Kullanıcının kayıt bilgilerini saklayabileceğini ve kullanabileceğini kabul eder. Kullanıcı, kendinizden başka bir kişi için, o kişinin izni olmaksızın, hesap oluşturamayacağını kabul eder, aksi durumun sonuçlarından bizatihi sorumlu tutulacağını taahhüt eder.

12.5. Lemon8 Games, Kullanıcının bu maddeye konu taahhütlerine aykırı işlem veya eylemlerinin tespiti halinde ilgili hesaba ve Kullanıcıya her nevi yasal teknolojik ve hukuki tedbirleri tatbik etmeye yetkilidir.

 

13. MUVAFAKAT

13.1. Lemon8Games, kullanıcının yazılı onayı ve bilgisi temel alınarak, kullanıcılara yeni ürün/hizmet, promosyon, kampanya vb. bilgileri e-posta, SMS veya diğer iletişim araçlarıyla bildirmek amacıyla kullanılır.

13.2. Lemon8Games sitesi ve kullanıcılar, bu maddeye uygun bildirim veya tanıtımların kişisel veri işlenmesine onay verirler ve kullanıcılar, bu tür e-postaları almaktan vazgeçmek istediklerinde "E-posta Almayı Durdur" seçeneğini işaretleyerek temin edebilirler.

 

14. TAZMİNAT VE RÜCU HAKKI

14.1. Kullanıcı, işbu sözleşmeyle, doğrudan veya dolaylı olarak kullanıcının hatası ile ilişkili şekilde veya kullanıcısının site içeriklerini kullanımından yahut kötüye/hatalı kullanımından kaynaklı biçimde; site gizlilik ilkeleri veya diğer belge ve kural dokümanlarını ihlal etmesinden ötürü oluşan her nevi davalar, iddialar, zararlar, kayıplar, sorumluluklar ve masraflara karşı, bunların tamamının bizzat ve tek başına kullanıcı tarafından karşılayacağını ve Lemon8Games’i bu nevi giderlerden muaf kılacağını kabul eder.

14.2. Kullanıcı, Lemon8Games’in talebi doğrultusunda, şirketi, hissedarlarını, ortaklarını, iştiraklerini, yöneticilerini, çalışanlarını, ajanslarını ya da tedarikçilerini, lisanslarını, dağıtımcılarını, içerik tedarikçilerini ve hizmet sunan diğer kişileri tüm zararlardan, sorumluluklardan, kayıplardan, yargılardan, iddialardan, şirketin daha sonra maruz kalacağı veya hizmeti kullanımınızdan veya sizin tarafınızdan bu sözleşmenin ihlalinden kaynaklanan sonucu karşılamak için katlanacağı ya da ödemek, savunmak, anlaşmak (bu sözleşmede ileri sürülen sınırlandırmalara bağlı olarak) zorunda kalacağı dava haklarından ve avukatlık ücreti ve masrafları dâhil tüm giderlerden korumayı, zararını ödemeyi veya zarar görmesini engellemeyi kabul etmiştir.

 

15. GARANTİDEN MUAFİYET

15.1. Lemon8Games, site ve içeriklerine dair kullanıcıya yönelik olarak; ayıba, zapta, üçüncü kişi mülkiyetine, fikri hak sahipliğine, devamlılığa, doğruluğuna, güvenilirliğine, kalitesine, kesintisizliğe, içeriğin olduğundan başka bir vasfına veya içeriğin varlığının veya yayının devam ettiği sürenin dışında kalan zaman dilimine dair herhangi bir taahhüt veya garanti vermez.

 

16. ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME

16.1. Lemon8Games sitesinden sunulan içeriklerin bir kısmı ücretli ve bir kısmı ücretsiz olabilir. İçeriklerden hangisinin, hangi şekilde, hangi süre boyunca, ne şekilde ücretlendirileceğini veya ücretsiz sunulacağını belirleme hak ve yetkisi Lemon8Games’e aittir. Lemon8Games Sitesindeki veya site üzerinden erişim sağlanan her nevi oyun, yayın, içerik ve diğer unsurlardan ücretsiz olanların, Lemon8Games’in kararıyla veya Lemon8Games’in ilgili İçeriğin temininde işbirliği yaptığı kişi veya kurumların taleplerinin neticesinde daha sonra ücretli şekilde sunulması mümkündür. Ücretli şekilde sunulan İçeriklerin de aynı şekilde daha sonra daha düşük ücretle veya ücretsiz şekilde sunulmasına dair karar alma yetkisi Lemon8Games’e aittir. Bu değişiklikler, işbu sözleşmeye dâhil oldukları veya internet sitesinde, uygulamalar veya oyunlarda yayınlandıkları anda derhal yürürlüğe girerler. Lemon8Games bu şekilde bir değişikliğin söz konusu olması halinde Kullanıcıyı Site üzerinden yeterli zaman zarfı boyunca kalıcı olacak şekilde bilgilendirir.

16.2. Lemon8Games sitesi üzerinden yapılan her nevi kullanıcı işlemi ve bunların varsa işlem bedelleri Kullanıcının tasarruf ve sorumluluğundadır.

16.3. Kullanıcı siteden sunulan ödeme işlemlerine ilişkin seçeneklerden kendisinin karar verdiği ve uygun bulduğunu kullanabilir. Kullanıcının bu ödeme alternatifi seçeneğin tabi olduğu teknik ve prosedürel kurallara uygunluğunu sağlama mükellefiyeti bizatihi kendisine aittir. Lemon8Games sitesinden sunulan hizmet veya içeriklerin ücretlendirilmesi, ücretsiz şekilde sunulması, ücretlerinde değişiklik yapılması hak ve yetkisi bizatihi Lemon8Games’e aittir.

16.4. Sanal Pos/Kredi Kartı ödeme seçeneği ile yapılan işlemler söz konusu olduğunda Kullanıcının, ödeme sayfasında istenilen kredi kartı bilgileri, siteden alışveriş yapan kullanıcıların güvenliğinin en üst seviyede temin edilmesi amacıyla hiçbir şekilde www.playlemon8.com veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır.

16.5. Lemon8Games, kullanıcı bilgilerinizi korumak için çeşitli güvenlik önlemleri alır, aşağıda detayları verilen. Ancak, çevrimiçi ve çevrimdışı tam güvenlik asla garanti edilemeyeceğinden, bilgilerinizi çevrimiçi paylaşırken her zaman dikkatli olmalısınız. Lemon8Games, kullanıcıların kişisel bilgilerini korumak ve gizli tutmak için çeşitli güvenlik önlemleri alır (örneğin, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik, liderlik tabloları sıralaması ve puanlar gibi doğası gereği gizli olmayan bilgiler hariç). Ayrıca, toplanan kişisel bilgilerin yanlış kullanımını ve değiştirilmesini önlemek için önlemler alır. Ayrıca, kişisel bilgilerinizi işleyen tedarikçilerin de sizin kişisel bilgilerinizi koruyacak şekilde çeşitli güvenlik önlemleri almasını sağlamak için çaba gösterir. Ancak, internet temel olarak güvenli bir ortam değildir ve güvenlik risklerinin doğası, bu tür riskleri yöneten teknoloji ve kurumsal endüstri standartları gibi sürekli olarak gelişmektedir. Bu nedenle, Lemon8Games veya tedarikçileri tarafından toplanan, depolanan veya kullanılan kişisel bilgilerin tam güvenliği garanti edilemez.

16.6. Kullanıcının tüm kredi kartı ve kişisel bilgileri, internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile şifrelenmiştir. Bu şekilde, Kullanıcının internet üzerindeki dolaşımlarında herhangi bir şekilde bu bilgilerin istenilmeyen kişi veya kurumlar tarafından ele geçirilmesi önlenmiştir.

16.7. Lemon8Games Sitesinden sunulan İçeriklerin edinim ve kullanımında kullanılan L-para ve varsa diğer satın alma araçlarının geçerlilik süreleri Lemon8Games tarafından belirlenir, değiştirilir ve düzenlenir.

16.8. L-para, Lemon8Games Sitesinden sunulan içeriklerden ücretli olanların kullanıcı tarafından sitede yer verilen usule uygun şekilde temin ve kullanımı mümkün olan Lemon8Games’e özel, üçüncü kişi veya kurumlar tarafından ödeme aracı olarak kabul edilmeyen, elektronik veya sanal para vasfı bulunmayan bir Lemon8Games aracıdır.

L-para’nın geçerlilik süresi kullanıcı tarafından edinildiği tarihten itibaren, kullanıcı güvenliğinin sağlanması amacıyla, bir (1) yıldır.

Kullanıcı tarafından edinildiği tarihten itibaren bir yıllık süre içinde aktive edilmeyen ve/veya kullanılmayan L-para bu süreden sonra aktive edilemez ve/veya kullanılamaz.

Bir yılık sürenin sonunda Kullanıcı, kullanılamaz hale gelen L-para’yı yeniden aktive etmek ve kullanmak isterse bunun için ilgili L-para’nın kendisi tarafından edinildiği tarihi, miktarı, süresinde kullanmama gerekçesini, Kullanıcı ve kimlik bilgilerini Lemon8Games’e yazılı şekilde sunarak aktivasyon talebinde bulunabilir. Bu şekilde bir talebin söz konusu olması halinde Kullanıcı talebini inceleyen Lemon8Games talep ve başvurunun uygu ve şüphe içermeyen bir vasıfta olduğunu tespit ederse talebi kabul edebilir. Kullanıcının bu bende konu aktivasyon talebinde bulunma süresi, en geç, edinim tarihini takip eden 1 yıllık süreden sonraki 1 yıllık süredir.

16.9. İlgili kanun saklı kalmak kaydıyla, işbu sözleşmede açıkça öngörülen durumlar haricinde, tümüyle veya kısmen ücretli olan hizmetler için geçerli olan ücretler ve başka bedeller (Oyun Parası da dâhil olmak üzere) peşin ödenirler ve iade edilmezler.

16.10. Kullanıcının siteden yapacağı ödemelerden kaynaklanan zararlandırıcı sonuçların tazmin edilmesinden Lemon8Games mesul değildir. 

 

17. İÇERİK UYGUNLUĞU

17.1. Lemon8Games sitesindeki veya site üzerinden erişim sağlanan her nevi oyun, yayın, içerik ve diğer unsurların ve özellikle oyunların, kullanıcı yaş gruplarına uygunluğunu denetlemek ve bu hususta karar vermek yetkisi oyunculara aittir. Lemon8Games, sitesindeki içeriklerin yaş gruplarına göre uygunluğu hakkında bağlayıcı olmamak kaydıyla varsa yetkili resmi makamların yapmış olduğu değerlendirmeleri kullanıcı ile paylaşabilir.

17.2. Kullanıcının yaşının yasal rüşt sınırının altında olması halinde; Lemon8Games içeriklerinden istifade etmeden evvel, yasal temsilcilerine ilgili içerik veya oyunu bildirmesi, tercih ettiği içerik veya oyunun kendi yaş grubu için uygunluğunu sorması ve onun onayı ile ilgili içerikten yararlanması veya oyunu oynaması veya oynamaya devam etmesi önemle önerilmektedir.

17.3. Kullanıcı, ürüne ilişkin belirtilen uygun yaş sınırlamasına veya kısıtlamalara uygun yaşta olduğunu ve bu sözleşmede belirtilen koşulları, yükümlülükleri, beyanları ve sorumlulukları tam kapasite ve yetenekle kabul edebileceğini teyit eder. Bu sözleşmeyi uygun şekilde takip edeceğini ve uygulayacağını kabul eder.

17.4. Kullanıcı uygulanabilir yaş sınırlamasına veya diğer kısıtlamalara göre; (i) ergin ise veya (ii) yaşı küçük olsa bile reşit ilan edilmiş olması veya yasal vasilerinin birinden işbu sözleşme ile ilzam olmaya dair geçerli muvafakat alınmış olması gerekir. İşbu sözleşmenin kabul edilmesi halinde bu şartlar sağlanmış sayılarak kullanıcı Lemon8Games'in kullanım şartlarını ve Lemon8Games gizlilik politikasını kabul eder. Lemon8Games’ in kullanıcının şartları sağlayıp sağlamadığı hususunda araştırma, kontrol etme, doğrulama vs. yükümlülüğü olmayıp, bu sorumluluk hayatın olağan akışı çerçevesinde beklenemez.

Şirketler, sınırlı sorumlu şirketler, ortaklıklar ve diğer kurumsal veya ticari varlıklar hesap oluşturamaz. Lemon8 Games tarafından ürün kullanımı yasaklanan bireyler hesap oluşturamazlar veya kullanamazlar. Bu sözleşmeyi kabul ederek, bu nitelik koşullarını yerine getirdiğini beyan ve taahhüt eder. 

17.5. Ebeveynler, kullanıcı küçüğün hesap kullanımıyla ilgili olarak, küçüğün hesabının tüm kullanımından kendilerinin sorumlu olduğunu beyan ve kabul eder. Bu belgedeki hiçbir madde, Lemon8Games'in hesabı askıya alma, sonlandırma veya silme hakkını kısıtlamaz. 

17.6. Lemon8Games sitesinden sunulan içerik ve hizmetlerden ötürü kullanıcının diğer kişi veya kurumlar ile arasındaki hiçbir nevi hukuki ilişkinin yahut taahhüdün garanti edilmesi söz konusu olmayıp bu şekilde bir yorumlama biçimi Lemon8 Games tarafından reddedilmektedir. Lemon8Games kullanıcıların site ile ilgili uhdelerinde bulundurdukları her nevi verinin güvenliğinin sistemsel temini bakımından elinden gelen özen ve çabayı sergiler. Ancak kullanıcı aykırı davranışları, erişim ihlalleri ve benzeri bu sözleşmede sayılan diğer hallerde Lemon8Games sorumlu değildir.

 

18. BAŞLIKLAR VE YORUM

18.1 İşbu Sözleşmede kullanılan madde başlıklarına sadece okuma ve anlaşılma kolaylığı sağlanması amacıyla yer verilmiştir. Madde başlıkları Sözleşmenin yorumlanmasında dikkate alınmaz ve başka herhangi bir hukuki sonuç doğurmaz.

 

19. KISMİ GEÇERSİZLİK

19.1 İşbu sözleşmenin hükümlerinden herhangi birinin herhangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz bulunması halinde, söz konusu hüküm Lemon8Games tarafından tarafların niyetini etkilemeyecek şekilde müsaade edilen en son dereceye kadar söz konusu hükmü uygulanabilir kılmak için gerektiği ölçüde yeniden düzenlenecektir ve işbu sözleşmenin kalan kısmı bundan etkilenmeden tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir. 

Ancak ilgili hükmün yeniden düzenlenemeyeceğinin tespit edilmesi durumunda ilgili hükmün bu şartlardan ayrılabilir olduğu kabul edilecek ve geri kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

 

20. SINIRLANDIRILMIŞ SORUMLULUK BEYANI

20.1. Lemon8Games, zaman ve sözleşmenin yürürlük süresi ile sınırlı olmaksızın hiçbir hal ve şart altında akdi, haksız fiil niteliğinde, objektif sorumluluk veya diğer hiçbir hukuki sorumluluk düzenlemesine veya prensibine dayanılarak Lemon8Games’in haberdar olduğu veya haberdar olması gerektiği durumlarda dahi talepte bulunularak Lemon8Ggames sitesinin ve içeriklerinin, kullanıcı tarafından kullanımı veya yanlış kullanımından kaynaklı her nevi doğrudan, dolaylı, tesadüfi, sonuç odaklı, kişisel, cezai veya çoklu zarar tazminatlarından her tür ağır ihmalden kaynaklanan zararlardan ve sonuçlardan ötürü kullanıcıya veya kullanıcı ile olan irtibatından neşet eden her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilere karşı herhangi bir şekilde sorumlu olmayacaktır.

20.2. Kullanıcı hizmetin, yazılımın, içeriğin, oyunların ve tüm diğer hizmetlerin “olduğu gibi” ve “olduğu kadar” ilkesi ile sağlandığını ve hizmeti kullanmanızın tamamen kendi riski ve sorumluluğunda olduğunu kabul etmiş bulunur. Diğer hizmet sağlayıcı müşterileri ve Lemon8Games, ticari elverişlilik, belirli bir amaç için elverişlilik, fikri mülkiyet ve diğer hak ihlallerinin bulunmaması da dâhil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm teminatlardan açıkça veya zımni olarak feragat eder. 

Lemon8Games ve tüm diğer hizmet sağlayıcısı müşterileri hizmetin kullanıcının gereksinimlerini sağlayacağının ya da hizmetin kesilmeden, zamanında, güvenli ve hatasız olacağının garantisini vermez. Lemon8Games ve tüm diğer hizmet sağlayıcı müşterileri hizmetlerin kullanımı, bilgilerin kalitesi, kullanımın güvenirliği ya da doğruluğunun, ürünler, hizmetler veya hizmet yoluyla elde edilen ya da satın alınan diğer materyallerin beklentilerinizi karşılayacağının garantisini ve beyanını vermez.

Lemon8Games, yazılımındaki hataların düzeltileceğinin veya sunulduğu internet sitesinde ya da sunucusunda virüsler ve diğer zararlı unsurların olmadığının garantisini vermez. Hizmet yoluyla alınan ya da indirilen her materyal ve/veya diğer verilerin kullanıcının kendi kararı ve riski olduğunu ve bu tarz materyal ya da verileri indirmekten dolayı bilgisayar sisteminin maruz kaldığı her türlü kayıp ve hasarın tek sorumlusunun kendi olduğunu bilir ve kabul eder. 

İster yazılı ister sözlü olsun Lemon8Games ya da herhangi bir diğer hizmet sağlayıcısı müşterisinden veya hizmet yoluyla alınan hiçbir tavsiye ya da bilginin sözleşme şartlarında açıkça belirtilmediği sürece garantisi yoktur. Yukarıdaki hükümlerle sınırlandırılmaksızın, Lemon8Games hizmetin, yazılımın veya oyunların sürekliliğini, hatasız olmasını, güvenliğini ya da virüs içermeyeceğini garanti edemez ve şirketin yukarıda bahsedilenleri sağlamadaki başarısızlığından dolayı kullanıcı ücret iadesi alma hakkı olmadığını anlamış kabul edilir. 

20.3. Kullanıcı, bu sözleşme kapsamında sahip olduğu hak ve yetkilerin üçüncü kişiler tarafından ihlali halinde bu ihlalden ötürü, ihlal eyleminde bulunanlara mukabil dava ikame etme veya şikâyette bulunma hakkını haizdir. Bu gibi durumlarda Lemon8Games, kullanıcıyı, resmi makam ve merciler nezdinde ilgili hakkının veya yetkisinin dayanağı olan varsa uhdesindeki dijital veri ve delillerin, yasal saklama süresi içinde ve resmi makam veya merciler tarafından talep edilmesi şartıyla, bunları sunarak, her zaman destekler.

20.4. Kullanıcı, hiçbir hal ve şart altında Lemon8Games’e karşı, varsa ilgili dayanak eylemin veya ihlalin konu edildiği taleplerinde birel işlem için tekil ödeme meblağından daha fazla bir meblağı talep edemez.

 

21. MUCBİR SEBEPLERİN ETKİSİ

21.1. Lemon8Games, mücbir sebepler, doğal afetler, savaş, terör saldırıları, ayaklanma, ambargo, mülki veya askeri idarelerin uygulamaları, yangın, sel, kaza, grev veya ulaşım imkanlarının kısıtlanması, yakıt, enerji, işgücü veya malzeme sıkıntıları gibi Lemon8Games’in kontrolü dışında oluşan ve önceden tahmin edilmesi pek güç sebep ve olaylar nedeniyle işbu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememesi dâhil ancak bununla sınırlı olmaksızın Lemon8Games’in kontrolü dışında meydana gelen olaylardan dolayı gecikmelerden veya işbu sözleşmeyi ifa edememekten sorumlu olmayacaktır.

 

22. TEMLİK ve NAKİL

22.1. Kullanıcı, bu sözleşme kapsamında veya Lemon8Games Sitesinde sunulan hizmet veya içeriklerin üzerinde doğrudan veya dolaylı şekilde uhdesinde bulundurduğu hiçbir hak veya yetkiyi, bunlarla ilgili elde bulundurma dayanağının varsa bile mülkiyet vasfı bulunması dikkate alınmaksızın, Lemon8Games’in yazılı muvafakati olmaksızın üçüncü kişi veya kurumlara devredemez.

22.2. Lemon8Games, bu Sözleşme kapsamında tanzim olunan veya site İçerikleri ile ilgili olarak sahibi olduğu her nevi hak veya yetkiyi yahut borçlarını veya yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen; her zaman için, kullanıcıya bildirimde bulunmak kaydı ile üçüncü kişi veya kurumlara devir veya temlik yahut nakil edebilir.

 

23. GİZLİLİK

23.1. Kişisel bilgilerinizin kullanımını ve korunmasını açıklayan Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile Aydınlatma Metni hâlihazırda www.playlemon8.com’ da yayınlanmıştır.

 

24. YETKİ

24.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, İzmir İcra Daireleri ve Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir. Tahkim yeri Ankara/ Türkiye'dir. Tahkim dili Türkçedir. Hakem sayısı 1'dir. Uyuşmazlığın esasına Türk hukuku uygulanır.

 

25. KESİN DELİL

25.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde Lemon8Games defter ve kayıtları münhasır kesin delil vasfında olmak üzere kabul edilmiştir.

 

26. SÖZLEŞMENİN ETKİSİNİN YORUMLANMASI

26.1. İşbu Sözleşme’nin kullanıcı tarafından kabul edilmesi, Lemon8Games ve kullanıcı arasında akdedilerek tatbik edilmesi veya kullanıcının Lemon8Games sitesini veya içerikleri kullanması kullanıcı ve Lemon8Games arasında herhangi bir ortak girişim, ortaklık, istihdam veya temsilcilik ilişkisi yaratmaz; bu şekilde bir yoruma mesnet gösterilemez. İşbu sözleşme, taraflarının arasında varsa daha evvel akdedilen diğer akdi ilişkileri, bu sözleşme hükümleri ile çatışmadığı ölçüde etkilemez.

 

27. FERAGAT EDİLMEZLİK

27.1. Lemon8Games’in işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünü uygulamaması, hiçbir durumda ilgili hükümden şu anda veya gelecekte feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacak veya hiçbir şekilde taraflardan herhangi birinin ilgili hükmü veya diğer hükümlerden herhangi birini uygulama hakkını etkilemeyecektir.

27.2. Lemon8Games’in işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünden veya şartından kesin olarak feragat etmesi söz konusu hükme veya şarta gelecekte uygun hareket etme yükümlülüğünden de feragatini teşkil etmez.